Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Alle mondelinge en of schriftelijke offertes zijn geheel vrijblijvend.
De overeenkomst komt enkel tot stand na uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging door beide partijen. 

2. De opdrachtgever verbindt zich ertoe voorafgaand aan de uitvoering van de werken alle nodige administratieve verplichtingen na te komen, waaronder het bekomen van een eventueel benodigde stedenbouwkundige vergunning. De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle schade te vergoeden die van Gompel Dirk bv zou lijden ingevolge een inbreuk op deze verplichtingen. 

3. Meerwerken zijn steeds onderworpen aan deze algemene voorwaarden. 

4. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door van Gompel Dirk bv gemaakte plannen, schetsen, ontwerpen en tekeningen blijven het eigendom van van Gompel Dirk bv. Het is niet toegelaten om dit zonder toestemming aan iemand anders te bezorgen. Betaling door de opdrachtgever van de door van Gompel Dirk bv uitgevoerde werken impliceert geen overdracht van bedoelde rechten, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst. 

5. Eventuele klachten betreffende de geleverde materialen en of de uitgevoerde werken zullen alleen aanvaard worden indien zij worden ingediend per aangetekend schrijven ten laatste 8 dagen na de levering en of uitvoering van de werken. Geen geval kan een reclamatie aanleiding geven tot enig recht om de factuur op haar vervaldag niet te betalen. 

6. In geval van verkoop en of plaatsing blijven de goederen eigendom van : van Gompel Dirk bv Ambachtelijk timmerbedrijf tot het ogenblik van de volledige betaling van de factuur. 

7. De facturen zijn betaalbaar door storting op rekening: Fortis BE46 0018 7098 8136. Contante betaling na levering en/of plaatsing. 

8. Een foutieve verklaring (BTW-attest) kan aanleiding geven tot supplementaire BTW, boeten en interesten, waarvoor U, de opdrachtgever, verantwoordelijk bent ingevolge het Koninklijk Besluit nr. 20 van 20 Juli 1970. Deze bedragen zullen aan U integraal ten laste worden gelegd, indien ze verschuldigd blijken te zijn volgens de BTW-administratie ingevolge de wetgeving. 

9. Niet betaalde facturen geven vanaf de vervaldag en zonder in gebrekestelling recht op 1,5% intrest per maand. Bovendien zal bij niet betaling een forfaitair schadebeding van 10% van het onbetaald bedrag verschuldigd zijn met een minimum van € 75,00 per factuur. 

10. General Data Protection (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming : De klant gaat akkoord dat wij de persoonsgegevens verwerken in ons databestand. Indien de klant niet akkoord gaat moet hij dit doorgeven.De klant heeft het recht om inzage te verwerven in hun persoonsgegevens, het recht om hun persoonsgegevens te laten verbeteren, te laten vervolledigen of om hun persoonsgevens te wissen. 

11. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.